طراحی لوگو


درباره فروشگاه
در این فروشگاه بیشتر سعی خواهیم کرد تا بهترین کتاب های زناشویی را برای نو عروسان قرار دهیم .
موضوعات
کدهای ویژه
Powered By wada.ir

   ماهنامه عکاسی دیجیتال 6

مرتضی حسن زاده 1393/08/13 دسته بندی : رشته عکاسی 0

ماهنامه عکاسی دیجیتال شماره 6 - سال اول - 40 صفحه


تعداد بازدید : 2760
خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ماهنامه عکاسی دیجیتال 5

مرتضی حسن زاده 1393/08/13 دسته بندی : رشته عکاسی 0

ماهنامه عکاسی دیجیتال شماره 5 - سال اول - 40 صفحه


تعداد بازدید : 2630
خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ماهنامه عکاسی دیجیتال 4

مرتضی حسن زاده 1393/08/13 دسته بندی : رشته عکاسی 0

ماهنامه عکاسی دیجیتال شماره 4 - سال اول - 40 صفحه


تعداد بازدید : 2600
خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ماهنامه عکاسی دیجیتال 3

مرتضی حسن زاده 1393/08/13 دسته بندی : رشته عکاسی 0

ماهنامه عکاسی دیجیتال شماره 3 - سال اول - 47 صفحه


تعداد بازدید : 2478
خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ماهنامه عکاسی دیجیتال 2

مرتضی حسن زاده 1393/08/13 دسته بندی : رشته عکاسی 0

ماهنامه عکاسی دیجیتال شماره 2 - سال اول - 40 صفحه


تعداد بازدید : 2915
خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ماهنامه عکاسی دیجیتال 0

مرتضی حسن زاده 1393/08/13 دسته بندی : رشته عکاسی 0

ماهنامه عکاسی دیجیتال شماره 0 - سال اول -40 صفحه


تعداد بازدید : 2459
خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ماهنامه عکاسی دیجیتال 1

مرتضی حسن زاده 1393/08/13 دسته بندی : رشته عکاسی 0

ماهنامه عکاسی دیجیتال شماره 1 - سال اول - 40 صفحه


تعداد بازدید : 2690
خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پایان نامه نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌ 99 ص.doc

masoud 1393/07/08 دسته بندی : رشته عکاسی 0

پيشگفتار:

مطلبي كه به دنبال مي آيد، رساله نظري نگارنده است. اين تحقيق به بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسي مي پردازد.

از گذشته تا كنون براي نگارنده اين سوال مطرح بود كه عكاس به عنوان هنرمند چگونه جهان رودرروي خود را گزينش مي‌كند. اين دغدغه از ابتداي تحصيل ذهن مرا به خود مشغول كرد. در سال آخر تحصيل هنگامي كه جهت انتخاب پروژه پايان‌نامه به استاد راهنمايم رجوع كردم، موضوع خود را به ايشان گفته و ايشان عنوان نگاه و معنا در عكاسي را براي من انتخاب كردند و از من خواستند تا به مطالعه اين موضوع بپردازم. پس از يافتن چند منبع و پيگيري در مورد چند عكاس و چند نظريه پرداز در حوزه هنر و عكاسي موضوع پيشنهادي را پذيرفتم و شروع به فعاليت كردم.

رسالة مذكور داراي بحث بنيادي و نظري است. عكاسان هنگام ثبت عكسهاي خود به جهان بيرون از دوربين و يا به تعبيري به جهان رودرروي دوربين از طريق انديشة دروني و عنصر بينايي يعني چشمها دست مي يابند. هنر عكاسي هنر عيني است و در مرحله رؤيت، عكاس تصوير خود را ثبت مي كند – در اين فرآيند چشمها عمل نمي كند بلكه جهان،  جهان عكاس كه همان گذشته، حال و تجربيات و نحوة انديشيدن اوست كه در سطح عكسها مؤثر است. مبناي اين تحقيق نظري بر دو مسئله دستگاه بينايي و لحظة رويت و گزينش كادر و ثبت تصوير استوار است.

تحقيق شامل يك چكيده، پيشگفتار و مقدمه اي در باب عكاسي و چهار فصل تحت عنوان دستگاه بينايي و ديدن در عكاسي – خواستگاه عكاس، گزينش كادر و زيبايي شناسي عكس مي باشد. در پايان يك فهرست منابع و مآخذ و يك گزارش عملي درج شده است. نگارنده خود معتقد است كه اين دو مقالة نظري پيچيده، اما در عين حال مهم‌اند. نظريه ژاك لكان در باره فرآيند بينايي و نظرية رولان بارت در زمينة عكاسي همچنان براي من سنگين، اما قابل احترام است. بديهي است مي بايستي حوزة مطالعات دانشجويان عكاسي و همچنين خودم گسترش يابد تا اين گونه موارد را بيشتر درك كنيم.


تعداد بازدید : 3364
خرید و دانلود | 2,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تبلیغات